1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Endre Praksis AS, Sildevika , 6924 Hardbakke. Epost er post@endrepraksis.no og telefonnummer 47634678. Organisasjonsnummer til Endre Praksis AS er 922020221. Endre Praksis AS betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Kvart produkt vist inkluderer mva i Norske kroner. I handlekurven ser du totalprisen inkludert alle avgifter som moms, eventuelle gebyr og betaling. Digitale filer er sjølvsagt fraktfritt. Endre Praksis AS tar forbehold om eventuelle feil, og forbeholder seg retten til å kansellere og/eller refundere bestillinger.

4. Avteinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Endre Praksis AS er eit lite selskap, men ønsker gjerne å rette opp. Ta kontakt på e-pos om det er noe så skal vi hjelpe deg så godt vi kan om det er noe.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Betaling skjer ved den valgte betalingsløsningen i kassen. Endre Praksis AS tilbyr betaling via kort gjennom Stripe, (gebyr kan tilkomme). Korbetaling aksepterer kort fra Visa, MasterCard og Maestro. Fakturering av kredittkortet ditt blir gjort direkte.

I nettbutikken tilbyr vi betaling gjennom Stripe. VIPPS kan komme til senere. Fakutraløsning vil bli aktuelt om vi tilbyr abonnementsløsning til skoler på ett senere tidspunkt.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. På nettsiden er bare digitale produkt. I det betaling er gjennomført blir man sendt til en side der man kan laste ned produktet og levering blir muliggjort med en gang. Kjøper må selv laste ned filen. Kunden får tilsendt en e-post med link til produktet i tillegg så man kan laste det ned på ett senere tidspunkt om ønskelig.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

8.1 – digitale produkt:

Når det gjelder angrerett på digitalt materiell er denne svært avgrensa. Endre Praksis AS på sida http://www.endrepraksis.no tilbyr i utgangspunktet ikke noen angrerett på digitale produkter nettopp på grunn av materiellets digitale natur. Angrerettloven skiller mellom digitalt innhold som leveres på fysisk medium og ikke. Alle www.endrepraksis.no‘s digitale produkter leveres på ikke-fysisk medium (du laster ned selv). http://www.endrepraksis.no tilbyr ikke angrerett på digitale produkter. Ved å godkjenne kjøps- og brukervilkårene i avtalen og informasjon på nettsiden godkjenner kunder dette. I følge Forbrukerrådet forsvinner angreretten på digitale produkter ved påbegynt nedlasting og strømming av digitale tjenester, også selv om dette ikke fullføres i sin helskap. Forbrukerrådet slår fast at egen feilbestilling ikke gir kjøper rett til å gå fra det digitale kjøpet. Om man har foretatt et kjøp og ikke lastet ned produktet er vi fleksible, men når ett produkt er lasta ned er dette etter loven levert.

8.2: Retur av fysiske produkt

Uavhentede varer som sendes i retur uten avtale, og uten feil eller mangler blir belastet med et gebyr på kroner 250,- eks. mva.

Tilbakelevering av varer som er feilbestilt eller ikke ønskes alikevel (ikke-defekte varer), krediteres med dagens verdi minus et gebyr på minimum kr 500,- eks. mva. per ordre. Dette gjelder kun dersom varen er uåpnet og salgbar som ny. 

Dersom varen ikke kan selges som ny, vil vi avkorte krediteringen med 20% for å dekke vårt tap på produktet ved videresalg, eller returnere produktet tilbake. Dette gjelder ikke software med brutt forsegling – dette tas ikke i retur. Bakgrunn for dette er at Endre Praksis AS driv med få sal, og ikkje har eit fysisk varelager, som fører til at vi ikkje kan ha opent kjøp på fysiske produkt.

8.3: Reklamasjon av fysiske produkt

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Kjøpar forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Forhandleren skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er i overstemmelse med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti til Forhandler eller forhandlerens kunde, vil følge produsentens fastsatte garanti for produktet. Distributør til Endre Praksis AS gir ikke Forhandler eller forhandlerens kunde, egen garanti på produktene. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av sluttkunde. Dette heng saman med siste ledd i 8.2 at Endre Praksis AS ikkje har eit fysisk varelager av produkt, men må levere produkt tilbake til distributør.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). Vi gjør oppmerksom på punkt 8 at dette er digitale produkt. Punkt 9 er gjeldende om selger ikke har holdt sin del av avtalen. Derfor med dette sees i sammenheng med punktene 9.1, 9.2 og 9.3.

9.1 Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

9.2 Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

9.3 Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Selgers rettighet ved kjøpers mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. Vi gjør oppmerksom på at kjøper får digitale produkter til undervisning. Det er selvsagt lov å dele filen med elever, men ikke andre.

10. 1Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

10.2 Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

10.3 Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

10.4 Kopiering av fil eller deling av innhold som går ut over Selger

Dersom kjøperen deler filen med andre enn elever, kan selger kreve 3x kjøpesum for å dekke eventuelle økonimske tap.

11. Personopplsyninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

I forbindelse med bestillingen eller oppretting av brukar, godtar du at Endre Praksis AS kan lagre og bruke informasjonen din i kommunikasjonen og kundeforholdet med deg. Endre Praksis AS vil ikkje avsløre din personlige informasjon til tredjepart. Vi forbeholder oss retten til å bruke e-post for å sende markedsføring og nyhetsbrev.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

  1. Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i. 
  2. Gjennomføre kjøp: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av varer, bl.a. for å tilgong til fil, motta betaling og lagre kjøpshistorikk. 
  3. Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger i brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk. 
  4. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
  5. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
  6. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre produkt. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester. 

Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg. 

Det rettslige grunnlaget for formål 6 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss, eller dersom vi sender deg markedsføring om våre samarbeidspartneres forestillinger.  

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

Du kan ha rett til å be oss å:

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

12. Cookies

En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som en tekstfil (tekstbaserte informasjonskapsler). Cookies brukes til å lagre slike Logg inn eller handlekurven mens du surfer rundt på ulike nettsteder. Om nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettsiden. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker cookies for å lagre personlig informasjon om deg.

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt så vi kan gi best mulig opplevelse for deg.

13. Force majeure

www.endrepraksis.no tar forbehold om force majeure, slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann, miljøkatastrofe, alvorlig infeksjon, sykdom eller andre hendelser utenfor partens kontroll, og som hindrer bedriften fra å oppfylle sine forpliktelser. Endre Praksis AS er en liten bedrift som driftes ved siden av full lærerjobb og er i så måte sårbar for uforutsette og personlige hendelser. Vi forplikter oss uansett til å ha en god kommunikasjon i tilfeller der dette er mulig.

14. Endring i personvern

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen. 

15. Tvister og lover

Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår skal utelukkende behandles av en Norsk domstol

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Kontaktperson: Endre Natvik

E-postadresse: post@endrepraksis.no

Adresse: Sildevika 1, 6924 Hardbakke