Ta kontakt for ein uformell prat, tellerskritta er i dag inkludert i dei fleste abonnement tross alt!


Dømer på kva Endre Praksis AS kan hjelpe til med. Her er det mogleg å velje. Av erfaring så går det ca. 3 emner i timen. Så her kan ein sette saman. 


Administrativt

- Kva er vegen vidare? Kjøpe mykje utstyr? Endre Praksis AS vil gjerne vere med deg å diskutere formålet slik at du får utnytta det best mogleg.


Teorigrunnlag

- Digital didaktikk - korleis kome i gong med læring i teknologitette omgjevnadar?


- Djupnelæring og digitale reiskap i fagfornyinga


- Djupnelæring og digitale reiskap i fagfornyinga


- Blended learning - korleis nytte det beste frå det analoge og digitale og kombinere det?


- Teori omkring faktorar som gjev motivasjon, mestring og sjølvregulering i teknologitette omgjevnadar


- Konnektivistisk læringssyn som grunnpilar for pedagogisk syn


- Utvikling av ein lokal læreplan for digitale ferdigheiter


- Digital dømmekraft


- vurdering for læring med digitale reiskap


- klasseleiing i teknologitette omgjevnadar


- digitale reiskap i barnehage og tips! 

Praktisk

- Tips til korleis bruke samskrivingsreiskap - Office 365 og onedrive gjennom Sharepoint. Har du Microsoft 365 er det mest truleg uante høver du ikkje tar i bruk! 

        One-note, word, powerpoint, stemmestyring og diktering.


- modellar du kan bruke som rettesnor ved undervisning i teknologitette omgjevnadar. 


- iPad i undervisning, kva finnes? Tips til programvare som støttar lesing, rekning og leik


Konkrete undervisningsopplegg som nyttar digitale reiskap tilpassa alle klassetrinn


- Kome i gong med koding/programmering


- Digital mobbing


- Omvendt undervisning / Flipped classroom 


- Film som metode


- Bruk av One-note, administrativt og til elevane


- Video og animasjon i undervisning


- Digitale reiskap som hjelpemiddel for elevar med lese- skrive og 


- Samansette tekstar
Rammeplanen i barnehagen seier mellom anna:

- Digitale verktøy som ein av barnehagens pedagogiske arbeidsmetodar, og legger vekt på at barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy til å utforske, leke, lære og undre seg.


- Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna.(...) 

- Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. 

- Personalet i barnehagen skal utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern.

- Barnehagen skal utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern.

Den femte grunnleggande ferdigheita på skulen seier mellom anna:


Bruke og forstå innebærer å kunne bruke og navigere på digitale ressurser i og utenfor nettverk og ivareta informasjons- og datasikkerhet. Digitale ressurser kan bl. a. være digitalt utstyr, programvare og digitale måleinstrumenter. Videre innebærer det å følge digitale formkrav for å understreke og formidle budskap ved bruk av effekter, bilder, lyd, illustrasjoner, tabeller, overskrifter og punkter.

Finne og behandle innebærer å tilegne seg, behandle, tolke og vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning. Informasjon fra digitale kilder kan være informasjon fra tekst, lyd, bilde, video, symboler, interaktive elementer eller rådata fra registreringer og observasjoner.

Produsere og bearbeide 

innebærer å være kreativ og skapende med bruk av digitale ressurser. Dette innebærer å lage digitale produkter ved hjelp av digitale ressurser, enten ved nyskaping eller videreutvikling og gjenbruk.

Kommunisere og samhandle

innebærer å kunne bruke digitale ressurser for kommunikasjon og samhandling. Digital samhandling innebærer bruk av digitale ressurser til planlegging, organisering og gjennomføring av læringsarbeid sammen med andre, for eksempel gjennom samskriving og deling.

Utøve digital dømmekraft

innebærer å følge regler

for personvern og vise hensyn til andre på nett. Det handler om å bruke strategier for å unngå uønskede hendelser og å vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier.