Læring må finnast opp på nytt. Vi må ha lærande som trivast i turbulent og kompleks tid, kan omsetje tenking til ny kontekst og forandre verda. Vi må ha eit miljø som provoserar, stimulerar og heiar fram læring. Dette får vi til med store spørsmål, djupnelæring gjennom kreativitet og leik i teknologitette omgjevnadar.


"Vi må skape omgjevnadar som utfordrar, provoserar, stimulerar og heiar fram læring ved å fokusere på ferdigheitene 21. århundre treng."

MEN: I klasserom med den digitale ukyndige læraren HERSKAR den digitale uroen! Kven sitt ansvar er det? Eleven eller læraren?


Endre praksis for å få digitalt fotfeste til å ta steget.


For å finne Facebook-sida. Og tenk kor mykje moro ein kan gjere med QR-kodar! Kva er opphavet til dagens skulesystem?

Oppstod for 3-400 år siden gjennom det britiske imperiet. Her administrerte ein eit imperium (la oss kalle det hardware) uten telefon, internett. Kun papir og blekk. Utdanning skulle skape mennesker (la oss kalle menneske software) som kunne fungere som det byråkratiske administrerande maskineriet. Skule hadde som siktemål å forenkle ein prosess. For at slikt skal fungere, må software vere identisk. Ein kunne "lage" eit software på New Zealand, sende til Canada, for å vere operativ med ein gong. Eit spørsmål er, har skulen forandra seg dei siste 3-400 åra? Kvifor produserer vi identiske software til ein hardware som har forandra seg? Imperiet eksisterar ikkje lenger! 


Utdanning må tilpassast hardware som no treng tilpasningsdyktige mennesker som tenkjer nytt. Ikkje ei programvare som gjer dei same tenestane! Den tida er over


Vi treng kreativitet, kritisk tenking, samhandlande og kommuniserande mennesker som i lag kan skape utvikling! Dette ugjer "the four C`s; creativity, critical thinking, collaboration and communication.


Vi treng ein læringsarena der aktuelle problem blir tatt opp, der born kan tenkje sjølv, upåverka av andre. Det er spennande å lære om "største pattedyret på jorda", enno meir interessant vil det bli med "kvifor blåkvalen er størst?" Det er nyttig å vite at "menneske pustar inn oksygen", men tenk kor spennande å lure på "kva skjer om menneske holder pusten for alltid?"

La elevane gruble, lag store, opne spørsmål som gjerne ikkje har eit eintydig svar!


Endre Praksis AS sine pedagogiske syn.

Endre Praksis AS trur på konnektivismen. Dette synet kombinerar ulike retningar og tar det beste frå begge. Den bygger på Vygotsky sin proksimale utviklingssone og aktivitetsteori kombinert i lag. Opphavet til dette læringssynet er eit resultat av at nye reiskap må takast i bruk og nye arbeidsmetodar må leggast til grunn. I konnektivismen satsar ein på effekten av nye læremiddel og miljømessige endringar i kva det vil sei å lære. Ein skal gje innsikt i læring og oppgåver som trengs for å få elevar til å trivast i ein digital tidsalder.

Å undervise er å modelere og demonstrere. Å lære er å praktisere og reflektere. Endre Praksis AS meinar at læraren sin jobb i klasserommet er å fasilitere for at læring kan oppstå. 


Endre Praksis meiner læring;

- er ein prosess der ein skapar koplingar til andre/annet og utvidar sitt eige nett.

- kjem av kunnskap av ulike meiningar og oppfatningar.

- er ein prosess der ein koplar saman ulike informasjonskjelder

- er å ha kapasitet til å lære meir enn noverande kunnskap

- er å vedlikehalde koplingane som er naudsynt for kontinuerleg læring

- blir avgjort av å kunne sjå samanhengar mellom emne og konsept

- er korrekt og oppdatert kunnskap

- ved å ta val i prosessen og velje ut kva kunnskap ein treng for å sjå ny kunnskap med med nytt syn.


Her blir teknologi ein medierande artefakt for læring. Ein skal lære med digitale reiskap, ikkje av!kombinerar vi konnektivismen med "Blended learning" får vi:

Ein undervisningsform som kombinerar samling av digitale læringsaktivitetar på ein gjennomtenkt måte. Der er ein balanse mellom analoge og digitale metodar å arbeide på. Målet er å utnytte styrkane til både digital, og ikkje-digitale undervisningsmetodar slik at den totale læringa blir betre! Dette er utgongspunktet Endre Praksis AS ynskjer hjelpe til med! 


7 bærande element i "blended learning" for å oppnå motiverte elevar:

1) autentisk - det må vere ekte

2) personleg - eleven må kjenne seg igjen

3) læringskontroll - eleven må kontrollere vegen sjølv

4) målstyrt - eleven må kunne ha delmål å nå

5) støtte - eleven må kunne søkje støtte vidare

6) refleksjon - eleven må få reflektert over ny kunnskap 

7) interaksjon - eleven må få samhandle med andre som forstår.

Dette står i kontrast til tradisjonelt syn på læring der

lærar utfordrar. Eleven svarar. Lærar gir tilbakemelding. Repeat. Dette er kvardagen til veldig mange. Dette er IRE modellen. Vaksne interagerar, bornet repsonderer og vaksne evaluerar. Kven er i førarsete for læring her? Det fører ikkje til ny kunnskap, men faktasvar. Det er undervisning.


Endre Praksis AS ynskjer å

bruke min kompetanse og erfaring som lærar, som digital pådrivar for det lærande rommet, min kompetanse innanfor IKT og læring til at andre elevar skal få oppleve ny praksis og skape ein meir spanande læringssituasjon som er målretta for framtida.


Her vil eg vektlegge bruk av digitale reiskap, metodar å arbeide på, korleis ein utfordrar den lærande til å tenkje på ein framtidsretta måte. 


I det digitale klasserommet der den digitale kompetansen er låg, der regjerar også den digitale uroen.